fiqur

fiqur
<lat. figura – görünüş>
1. Bir iş görərkən (rəqs edərkən, təyyarədə uçarkən və s.) birinin və ya bir şeyin aldığı vəziyyət. Rəqsin ayrı-ayrı fiqurları. – Təyyarəçi çox vaxt yüksək pilotaj fiqurları göstərməli olur ki, bu zaman insanın bədəni xeyli gərgin vəziyyət alır. «Təyyarəçi».
2. Musiqi əsərini mürəkkəbləşdirən, gözəlləşdirən ritmik-melodik element.
3. Rəssamlıqda, heykəltəraşlıqda insan və ya heyvan təsviri. «İdmançı qız» fiquru. – Hovuzdakı fiqurların müxtəlif əzalarından fışqıran fəvvarələr Bağdad gündüzünə məxsus hərarətin müqavimətini qıraraq, həyəti bahar nəsimi ilə bərabər gələn şəbnəmlərlə doldururdu. M. S. O.. // teatr. Surət, tip, xarakter.
4. Düzgün, qəşəng bədən quruluşu; qəddqamət, boy-buxun. Qızın gözəl fiquru var. // Ümumiyyətlə, bədən. Bezdən bir adam fiquru tikib içinə həşəm doldurardılar. H. S..
5. Ən böyük oyun kartının (tuz, qoca, qız, oğlan) adı.
6. Şahmat oyununda: piyadadan fərqli olaraq şah, vəzir, top, fil, at. İki fiqur və üç piyada. Bir fiquru iki piyadaya dəyişmək.
7. riyaz. Müstəvinin qapalı xətlə məhdudlaşmış hissəsi; habelə müəyyən qaydada düzülmüş nöqtələrin, xətlərin, səth və cisimlərin hamısı bir yerdə. Burada çoxlu həndəsi fiqurlar, riyazi sxemlər və formullar vardır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ulduz — is. 1. Öz təbiəti etibarilə günəşə bənzəyən və gecələr göydə parıldayaraq nöqtə kimi görünən göy cismi. Göydə ulduzlar parlayır. – Uzaq üfüqdə dağlar qaralır, göydə tez tez ulduz uçurdu. İ. Ə.. Birbirinə sığınan ulduzlar sayrışmağa başladı. B.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şah — f. 1) bax: şəh; 2) şahmatda: əsas fiqur. Şahi bikəs adamsız padşah (İmam Hüseyn nəzərdə tutulur); şahi cəhan dünyanın padşahı; şahi din bax: şahəddin; şahi xuban gözəllər padşahı; şahi Kərbəla’ Kərbəla padşahı (İmam Hüseyn nəzərdə tutulur); şahi… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • at — 1. is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər. . (Bayatı). Ata minəndə özünü, atdan düşəndə atı unutma. (Ata. sözü). Uca atın üstündə oturub, kəndin alçaq divarlarından həyətin yarısını görürdüm. C. M.. At… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beşbucaqlı — 1. is. Beş bucağı olan həndəsi cisim, beşkünclü cisim. 2. sif. Beş bucağı olan. Beşbucaqlı fiqur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beşguşə(li) — 1. Bax beşbucaqlı. 2. Beş tili, beş tini olan. Beşguşəli fiqur. Beşguşəli ulduz. – Beşguşəli ulduz ilə öpüş, ay! H. K. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bucaq — is. 1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə. Dilşad ceyran kimi ürkərək otağın bucağına qısıldı. M. S. O.. Bizdən əvvəl böyük qardaşım yük altında bir bucağa sığınmış quşu qaldırıb: – Tutdum, kəklikdir, – dedi. A. Ş.. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxbucaqlı — sif. Çoxlu bucağı olan. Çoxbucaqlı məqbərə. // is. Dörddən artıq bucağı olan həndəsi fiqur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dairə — is. <ər> 1. Bütün nöqtələri mərkəz nöqtədən bərabər uzaqlıqda olan qapalı, əyri həndəsi fiqur; çevrə. Dairə cızmaq. Dairə xətti. 2. riyaz. Həmin çevrənin daxilində qalan yuvarlaq səth. Dairənin səthi. // Həmin şəkildə olan sahə, səth və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daş — is. 1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı. . M. Hüs.. <Rübabə>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dördtərəfli — sif. 1. Tərəfi dörd olan, dörd tərəfdə yerləşdirilmiş. Dördtərəfli bazar. Dördtərəfli cisim (fiqur). 2. Dörd tərəfin iştirakı ilə olan, dörd tərəf üçün məcburi olan. Dördtərəfli müqavilə. Dördtərəfli pakt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”